Stadgar

Stadgar Villa- och fruktodlarföreningen Rosen

En 80 år gammal intresseförening för det gamla villaområdet i Fålhagen.

Stadgar för ”EGNA HEMSFÖRENINGEN ROSEN”  (1952)


      § 1.
Föreningens ändamål är att befrämja medlemmarnas gemensamma intressen.

      § 2.
Medlemskap i föreningen kan varje villaägare, även angränsande inom Uppsala östra egnahemsområde, erhålla, som därom till föreningens styrelse gör anmälan mot erläggande av gällande årsavgift.

      § 3.
Föreningen avhåller årsmöte senast under maj månads utgång (ändring genom årsmöte 1978) samt extra sammanträde, då viktiga frågor föreligga.

      § 4.
Vid årsmötet företages val av 5 styrelseledamöter samt en suppleant, av vilken ordförande väljes särskilt av föreningens samt val av 2 revisorer och 1 suppleant.

      § 5.
För föreningens förvaltning och kassa är styrelsen gemensamt ansvarig.

      § 6.
Kallelse till mötena bör ske minst 5 dagar före sammanträdet.

      § 7.
Ändring eller tillägg till stadgarna avfattas skriftligt och överlämnas till styrelsen för behandling minst 14 dagar före årsmötet för att vid detta kunna föreläggas till beslut.

      § 8.
I händelse av föreningens upplösning erfordras ¾ av samtliga medlemmars röster och ska då möjligen befintliga medel överlämnas till Uppsala skollovskoloniförening.

 

____________________________

Gilla www.rosens.n.nu på Facebook

____________________________

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.